Voorwaarden/Bestellen & verzenden of ophalen

Je kunt kiezen voor de volgende opties:

1. Verzenden

Artikelen worden verstuurd als het totaalbedrag (incl. verzendkosten) is bijgeschreven op het rekeningnummer van Stoffeerderij Livrei/Kastjemenou. Zodra het geld op de rekening staat zal het artikel binnen 5 werkdagen worden verstuurd.

Hoewel de artikelen zorgvuldig verpakt worden, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade tijdens de verzending.

Wil je besparen op de verzendkosten? Dat kan uiteraard. Artikelen kunnen worden opgehaald in Beugen, nabij Boxmeer. Stuur dan even een mail.

2. Ophalen in Beugen

Met name de grotere & kwetsbare artikelen verdienen de voorkeur om opgehaald of geleverd te worden. De afspraak om een artikel op te halen kan per mail gemaakt worden. Ons pick-up point adres: Romeinenstraat 7 Beugen (Boxmeer). Bedrijvenpark Sterckwijck.

3. Persoonlijke levering

Voor grotere stukken is het ook mogelijk om persoonlijk te leveren. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het soort artikel en aflever-adres. Informeer geheel vrijblijvend per e-mail naar het tarief van de eigen bezorgservice. Met name de grotere & kwetsbare artikelen verdienen de voorkeur voor persoonlijk transport. Om de bezorgkosten zo laag mogelijk te houden plan/combineren we meerdere leveringen samen. Doordat de levering gecombineerd wordt zal de gemiddelde levertijd tussen de 1 en 4 weken liggen (in overleg).

HERROEPINGSRECHT (RETOURRECHT)

Vanaf 13 juni 2014 gelden nieuwe regels in Europa voor verkoop op afstand. Deze zijn gebaseerd op de (Europese) Richtlijn Consumentenrechten. Zie ook artikel 10 van de algemene voorwaarden.
Garantie: Al onze artikelen zijn in vintage conditie. Wanneer de term “vintage conditie” wordt vermeld betekend dit dat een item gebruikt is.

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 : Definities

1.1 Onder “Kastjemenou” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als handelsnaam onder Stoffeerderij Livrei, met KVK-nummer 77719107

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website of onze advertenties op Marktplaats, natuurlijke persoon of rechtpersoon, die via Kastjemenou een bestelling plaatst.

Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de website of Marktplaats van Kastjemenou.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Kastjemenou behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 : Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Kastjemenou komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Kastjemenou gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 : Persoonsgegevens

4.1 Kastjemenou is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens.
Deze persoonsregistraties zal Kastjemenou aanmelden bij de Registratiekamer.

4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Kastjemenou vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
– Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website
– Informatie verstrekken over aanbiedingen en acties

Artikel 5 : Aanbod

5.1 Informatie, foto´s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Kastjemenou met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kastjemenou garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens in de omschrijving, zal Kastjemenou passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

5.2 Kastjemenou kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.3 Doordat producten niet automatisch van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld. Als dit gebeurd wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld heeft en krijgt de tweede persoon het aankoop bedrag terug gestort.

Artikel 6 : Prijzen en Betalingen

6.1 Alle door Kastjemenou vermelde prijzen zijn uitgedrukt in netto bedragen (Euro´s )
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

6.2 Kastjemenou behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.3 De hoogte van de verzendkosten worden per order vastgesteld.

6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.5 Bestellingen via de website of Markplaats kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL39RABO0301987416 t.n.v Stoffeerderij Livrei te Beugen, onder vermelding van het bonnummer. Binnen een termijn van maximaal 7 dagen moet het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Stoffeerderij Livrei zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Kastjemenou.
– Contante betaling bij afhalen van bestellingen in Beugen of Pinnen middels de mobiele betaalautomaat. (dit alles gaat altijd in overleg).

Artikel 7 : Verzendkosten

7.1 Verzendkosten Nederland: Nader te bepalen. Informeer bij ons.
Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend.
Hiervoor dient eerst via email contact te worden opgenomen met Kastjemenou.

7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 8 : Levering

8.1 Kastjemenou levert in eerste instantie alleen binnen Nederland. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via email contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten.

8.2 Bij ontvangst van betaling versturen wij de bestelling binnen vijf werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

8.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

8.4 Kastjemenou is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Kastjemenou bekostigd.

8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud

9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Kastjemenou zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 : Retour

10.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Retour-adres wordt dan bepaalt. Het artikel moet dan binnen 14 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug zijn bij Kastjemenou.

10.2 Het aankoopbedrag wordt, nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, vergoed. Kosten retour-levering aan Kastjemenou voor klant. Indien de klant de aankoop voldaan heeft met een cadeau bon dan ontvangt de klant weer een cadeau bon voor hetzelfde bedrag.

10.3 Kastjemenou behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 11 : Intellectueel eigendom

11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Kastjemenou of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Artikel 12 : Overmacht

12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 : Schadevergoeding

13.1 Kastjemenou kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen. Vintage conditie; deze artikelen voldoen mogelijk niet meer aan de huidige veiligheidseisen en veiligheidsnormen. De koper/gebruiker accepteert het veiligheidsrisico en neemt hiermee volledige verantwoordelijkheid. Kastjemenou accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor en door het gebruik van deze artikelen.

Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.